Експертне опитування «Іммігранти в суспільстві: виклики для освіти»

Експертне опитування

«Іммігранти в суспільстві: виклики для освіти»

Анкета експерта

Детальніше за посиланням:

Експертне опитування

Монографія Володимира Євтуха, Максима Колесніченка “Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення”.

Нещодавно вийшла у світ монографія Володимира Євтуха, Максима Колесніченка “Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення”.

Монографічне дослідження присвячене аналізу західного наукового дискурсу феномена етнічності у філософській науці. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади наукового дискурсу з проблем етнічності; відтворено можливості філософської науки у з’ясуванні сутності етнічної диверсифікації країн у сучасному світі, визначені її чинники та наслідки для етнонаціонального розвитку поліетнічних країн; проаналізовано процес концептуалізації понять «етнічність», «етнічна ідентичність», «етнічна інакшість» у західному науковому просторі; з’ясовано смислову наповненість термінів та понять, за допомогою яких розкривалася сутність феномена етнічності та його функціональних аспектів («етнічна ідентичність», «етнічна інакшість»), та адаптовано до вітчизняних дослідницьких традицій; представлено процес структурування дослідницького поля феномена етнічності у його структурно-організаційному та теоретико-методологічному вимірах; визначені типи та форми вияву етнічної ідентичності та перспективи її розвитку; проаналізовано роль конструкту етнічної «інакшості» у міжетнічні взаємодії та її динаміки у соціокультурних контекстах поліетнічних країн; здійснено спробу спроектувати вплив західного етнодискурсу на інтенсифікацію досліджень з етнічної проблематики в українському науковому просторі. У монографії представлені основні напрямки та теми західного наукового дискурсу й вклад дослідників етнічності європейських та північноамериканських країн – активних áкторів етнодискурсу у його розвиток та можливості участі у ньому українських дослідників.

Volodymyr Yevtukh, Maksym Kolesnichenko. The Phenomenon of Ethnicity in Foreign Scientific Discourse: Philosophical Understanding. – Kyiv : Interservice, 2016. – 238 p.

The book deals with the analysis of foreign scientific discourse of the phenomenon of ethnicity in philosophical aspect. Theoretical and methodological basis of the scientific discourse on ethnic issues are substantiated. Three main topics of the discourse presenting such phenomena as ethnic diversification in contemporary world, ethnic identity and ethnic «othering» are defined. The possibilities of philosophical science in disclosing of the essence of ethnic diversification and its consequences for etho-national development of polyethnic countries are illustrated. The institualized essence of terms and notions in the field of ethnicity and its functional aspects adopted to Ukrainian research traditions are defined and analyzed. The process of a conceptualization of notions «ethnicity», «ethnic identity», «ethnic othering» in philosophical paradigm of Western scientific space are analyzed; the process of structuring of research field of the phenomenon of ethnicity in its structural/organizational and theoretical/methodological dimensions are presented; types and forms of manifestation of ethnic identity and its perspectives of a development in the frame of philosophical understanding with accent upon its reconstruction and destruction and social representation are defined; the role of construct of ethnic «othering» in a interethnic communication and its dynamics in socio-cultural contexts of polyethnic countries are analyzed; the influence of Western ethno-discourse upon an intensification of a research in ethnic problematics in Ukrainian scientific space is projecting. Main directions and main topics of Western scientific discourse and contribution of researchers of ethnicity in European and North-American countries into its development.

Феномен етнічності cover-1 c.

Конференція «Впровадження магістерських програм: від традицій до інновацій» (17-20 січня 2017 р.)

У межах співробітництва НПУ імені М.П. Драгоманова та Вищої лінгвістичної школи у м. Ченстохова (Польща) Факультет соціально-психологічних наук та управління та Вища школа провели конференцію «Впровадження магістерських програм: від традицій до інновацій» (17-20 січня 2017 р.), на якій обговорювалися питання підготовки і функціонування магістерських програм контекстуального навчання як однієї з найбільш продуктивних форм у сучасних умовах вимоги ефективної адаптації навчального процесу до потреб соціального розвитку суспільств. Декан Факультету Володимир Євтух наголосив на важливості міжнародної співпраці у досягненні цієї мети, зокрема ролі дистанційного навчання, про що, до речі, напередодні йшла мова на засіданні ректорату НПУ імені М.П. Драгоманова. Професор Алла Ярошенко, за ініціативи котрої поспіль кількох років успішно працює програма «подвійного диплома», визначила основні напрямки поглиблення взаємодії двох навчальних закладів саме у царині педагогіки. Велику зацікавленість у української сторони викликав виступ керівника Вищої лінгвістичної школи (ВЛШ) Ярослава Копери, у якому він наголосив на тому, що завдяки дистанційному навчанню ВЛШ вдалося не лише зберегти контингент студентів, але і збільшити кількість бажаючих навчатися у цій школі і поширити географію надання освітніх послуг, зокрема, на африканські країни. Про конкретні кроки розвитку співробітництва між двома вузами вела мову ректор ВЛШ доктор Едіта Садовська. Надзвичайно цікаву презентацію представила директорка інноваційних програм ВЛШ, у якій наголошувалося на виявленні інтересу на початковій стадії до навчання за обраною студентами спеціальністю і на визначенні спільно викладачів та студентів платформи, стратегій та технологій навчання.
Фаховість професорів Людмили Савенкової (вона вела мову про інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційно організованого навчального процесу), Оксани Патинок (її виступ був присвячений мовно-психологічним проблемам за умов дистанційного навчання) та інших учасників конференції з української сторони, як і усіх тих, хто мав виступи, дозволили розгорнути професійну дискусію.
Сторони домовилися про публікацію матеріалів у польському виданні.122_n121_n119_n118_n117_n116_n115_n114_n113_n112_n111_n

Міжнародна конференція «БУДУЙМО НОВУ ЄВРОПЕЙСЬКУ КРАЇНУ РАЗОМ»

Зображення

Професор Володимир Євтух, професор Сергій Штепа, професор Ірина Савченко
25 листопада 2016 року, взяли участь у міжнародній конференції «Будуймо нову європейську країну разом»
На конференції обговорювалися питання участі національних спільнот України про реалізацію державної етнополітики держави, про національну стратегію з прав людини, виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
Професор Євтух виступив з доповіддю: « Культурні права етнічних спільнот турбулентних ситуацій».
Також обговорювались питання про співпрацю громадських організацій національних меншин та НПУ імені М.П. Драгоманова.

Другий семінар з евалюаційної проблематики «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин»

14-15 квітня 2015 року Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Етносоціологічна школа професора Володимира Євтуха та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди провели другий семінар з евалюаційної проблематики «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин» під патронатом Почесного професора з піар-технологій Морітца Гунцінгера (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

У Cемінарі взяли участь: професорка факультету педагогіки, психології та мистецтв Латвійського університету Рудіте Андерсоне (Рига, Латвія), Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош, професорка факультету педагогіки, психології та мистецтв Латвійського університету Івета Кестере (Рига, Латвія), професор Ягеллонського університету Лєшек Корпоровіч (Краків, Польща),  професори факультету педагогіки та психології в Університеті Б’ялистоку Єжи Нікоторовіч та Дорота Мішеюк (Б’ялисток, Польща), Почесний професор у галузі журналістики Вісконсінського міжнародного університету (США) в Україні, видавець провідного німецького публічного журналу «Top Magazin» Міхаель Руісс (Франкфурт-на-Майні, Німеччина), заступник декана факультету міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету Анджей Порембські (Краків, Польща), завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України Володимир Трощинський  та інші.

Основні концептопункти дискутопроблематики Cемінару:

 • Діяльність діаспоральних спільнот в освітній і культурницькій галузі.
 • Етнічний чинник в освітньому просторі України.
 • Зарубіжний досвід у реалізації освітньо-культурницьких прав національних меншин.
 • Мовна ситуація в Україні, мовне середовище в українських школах.
 • Навчальні програми для національних меншин: дизайн та зміст.
 • Поліетнічність як modus vivendi.
 • Роль етнічного чинника у соціальному розвитку сучасних суспільств.
 • Ситуація із задоволенням прав національних меншин на освіту.
 • Формування міжетнічної толерантності у шкільному середовищі.
 • Що можуть запропонувати дослідники етнічності для наповнення шкільних та університетських програм.

Програму семінару «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин» можна переглянути за наступним посиланням: slideshare.net/ programa-seminar-2

Новый рисунок_miniТакож вийшло з друку видання “Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти. Випуск 1 : матеріали інноваційного семінару «Евалюація освітнього простору»” (ред.: В. Євтух, М. Гунцінгер, І. Коцан, М. Руісс), з текстом якого можна ознайомитись за наступним посиланням: slideshare.net/evaluation-1seminar

евалюація обкладинка

Новый рисунок

проф. Володимир Євтух, проф. Лєшек Корпоровіч, Мрідула Гош, Сергій Рик, проф. Анджей Порембські, Анджей Нікоторовіч, проф. Віктор Андрущенко, Дорота Мішеюк, проф. Рудіте Андерсоне, проф. Івета Кестере, проф. Єжи Нікоторовіч

Новый рисунок (1)

rector V. Kotsur, prof. V. Yevtukh presents program of the Seminar in Pereyaslav-Khmelnytskyi, prof. Moritz Hunzinger

rector V. Kotsur, prof. V. Yevtukh presents program of the Seminar in Pereyaslav-Khmelnytskyi, prof. Moritz Hunzinger

проф. Володимир Євтух, проф. Морітц Гунцінгер

проф. Володимир Євтух, проф. Морітц Гунцінгер

проф. В. Євтух, проф. Морітц Гунцінгер, Ганна Садовнікова, доктор Міхаель Руісс

проф. В. Євтух, проф. Морітц Гунцінгер, Ганна Садовнікова, доктор Міхаель Руісс, доцентка Валентина Богатирець

проф. Івета Кестере, проф. Рудіте Андерсоне

проф. Івета Кестере, проф. Рудіте Андерсоне

проф. Лєшек Корпоровіч

проф. Лєшек Корпоровіч

проф. Анджей Порембські

проф. Анджей Порембські

проф. Дорота Мішеюк, проф. Єжи Нікоторовіч, проф. Анджей Нікоторовіч

проф. Дорота Мішеюк, проф. Єжи Нікоторовіч, проф. Анджей Нікоторовіч

DSC_0111_miniDSC_0118_mini

доктор Міхаель Руісс знайомиться з етнокультурними практиками Переяслав-Хмельницького університету

доктор Міхаель Руісс знайомиться з етнокультурними практиками Переяслав-Хмельницького університету

DSC_0459_miniDSC_0462_mini

Семінар «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин»

Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Етносоціологічна школа професора Володимира Євтуха у співпраці з Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди оголошують про підготовку семінару «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин».

Термін проведення семінару: 14 – 15 квітня 2015 року.

Місце проведення семінару: Київ – Переяслав-Хмельницький.

Під патронатом Почесного професора з піар-технологій Морітца Гунцінгера (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

Питання до обговорення на семінарі:

 • роль етнічного чинника у соціальному розвитку сучасних суспільств
 • поліетнічність як modus vivendi
 • етнічний чинник в освітньому просторі України
 • ситуація із задоволенням прав національних меншин на освіту
 • мовна ситуація в Україні, мовне середовище в українських школах
 • навчальні програми для національних меншин
 • формування міжетнічної толерантності у шкільному середовищі
 • діяльність діаспоральних спільнот в освітній і культурницькій галузі
 • зарубіжний досвід у реалізації освітньо-культурницьких прав національних меншин

До участі у семінарі запрошуються фахівці з етнонаціональної проблематики, викладачі, представники національно-культурних товариств.

У семінарі передбачається участь: професора університету імені Гете (м. Франкфурт-на-Майні) Удо Рауїна, професора Ягеллонського університету Лєшека Корпоровіча, Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Голови правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідули Гош, колишнього радника Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Тетяни Пилипенко, завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України Володимира Трощинського.

Планується знайомство з практиками освітньо-культурницької діяльності громадських організацій національних меншин України.

Мови семінару: українська, англійська.

Пропозиції щодо участі та питання до обговорення прохання подавати до 20 грудня 2014 року на e-mail: evaluation.com.ua@gmail.com

Про організаторів:

Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм (Київ) був створений у 2008 році як громадська організація із фахівців у галузі соціальних наук та адміністрування. Детальніше на сайті www.evaluation.com.ua

Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки розташований у м. Луцьк. Був заснований у 1940 році. Розлогу інформацію див.: www.eenu.edu.ua

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова був створений у 2007 році. Детальніше див.: www.ispu.npu.edu.ua

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди називається так від 2002 року. Розташований недалеко від м. Києва у м. Переяслав-Хмельницький. Розлогу інформацію див.: www.phdpu.edu.ua

Наукова етносоціологічна школа професора Володимира Євтуха (Київ) функціонує з 2011 року. Детальніше див.: http://yevtukh.info/etnosotsiologichna-shkola/

Перший в Україні інноваційний семінар «Евалюація освітнього простору»

27-29 серпня 2014 року на озері Світязь (Волинська область) Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм у співпраці зі Східноукраїнським національним університетом імені Лесі Українки і Інститутом соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, а також такими польськими інституціями як Міжнародна дослідницька група «Ягеллонські культурні студії» та Collegium Civitas провів перший в Україні інноваційний семінар «Евалюація освітнього простору».

У роботі семінару взяли участь близько 50 провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, експертів з евалюації, лідерів освітніх громадських організацій, підприємців, журналістів, освітніх інноваторів, зокрема: відомий польський експерт з евалюації, доктор соціологічних наук, професор Ягеллонського університету Лєшек Корпоровіч, відомий німецький професор у галузі зв’язків з громадськістю та комунікації Морітц Гунцінгер (mh@hunzinger.de (2014)), відомий німецький видавець Міхаель Руісс, відомий український вчений професор Володимир Євтух, а також представник найвідомішого польського приватного навчального закладу Collegium Civitas Анджей Жибала.

В евалюаційному контексті були репрезентовані концепції першого в Україні наукового журналу «Евалюація», науково-освітнього проекту «Етноенциклопедія», підручника контекстуального навчання «Етносоціологія», міжнародної магістерської програми освіти для дорослих спільно з Латвійським університетом тощо.

На вечірньому зібранні учасникам семінару були вручені сертифікати, а також нагороди професора Морітца Гунцінгера та Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки.

Програму семінару можна переглянути за наступним посиланням: Program. Детальна інформація про Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм – на сайті http://evaluation.com.ua.

Лєшек Корпоровіч, Алла Кострицька, Надія Соловйова, Міхаель Руісс, Ігор Коцан, Наталія Коваліско, Лариса Хижняк, Світлана Солов’яненко, Володимир Євтух, Морітц Гунцінгер, Наталія Коцан

Володимир Євтух, Ігор Коцан, Морітц Хунцінгер

Володимир Євтух, Ігор Коцан, Морітц Гунцінгер

Міхаель Руісс, Володимир Євтух

Міхаель Руісс, Володимир Євтух

Морітц Гунцінгер, Міхаель Руісс

Морітц Гунцінгер, Міхаель Руісс

Юлія Сюсель, Міхаель Руісс, Володимир Євтух, Морітц Гунцінгер, Лєшек Корпоровіч

Юлія Сюсель, Міхаель Руісс, Володимир Євтух, Морітц Гунцінгер, Лєшек Корпоровіч

DSC_0636_2

Ігор Коцан, Міхаель Руісс, Лєшек Корпоровіч, Морітц Гунцінгер

DSC_0641_2

Світлана Солов’яненко, Володимир Євтух, Надія Соловйова, Алла Кострицька, Лариса Хижняк, Наталія Коваліско, Людмила Савенкова

DSC_0699_2

Марія Каплун, Богданна Гвоздецька, Олександр Коротич, Володимир Євтух, Світлана Цилюрик, Наталія Коваліско, Лариса Хижняк

DSC_0568_2

Алла Кострицька, Людмила Савенкова, Надія Соловйова, Руслан Фірсов, Олег Мазурик, Юлія Сюсель, Світлана Солов’яненко, Галина Щерба, Наталія Коваліско, Лариса Хижняк, Ганна Кісла, Олександр Коротич, Світлана Цилюрик

DSC_0808_2

Володимир Крячко

   DSC_0584_2

Представляємо випуск польського журналу “Animacja Zycia Publicznego”

Представляємо до уваги зацікавлених осіб випуск польського журналу “Animacja Zycia Publicznego” під назвою “Евалюація: від системи оцінки і контролю до суспільної зміни”. Серед тематично-евалюаційних статей у ньому, зокрема, розміщена стаття професора Ягеллонського університету, доктора соціологічних наук Лєшека Корпоровіча “Евалюація і її соціалізація в публічній діяльності”. Детальніше: animacja_zycia_publicznego.

bc832eea29_AZP_11