Монографія Володимира Євтуха, Максима Колесніченка “Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення”.

Нещодавно вийшла у світ монографія Володимира Євтуха, Максима Колесніченка “Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення”.

Монографічне дослідження присвячене аналізу західного наукового дискурсу феномена етнічності у філософській науці. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади наукового дискурсу з проблем етнічності; відтворено можливості філософської науки у з’ясуванні сутності етнічної диверсифікації країн у сучасному світі, визначені її чинники та наслідки для етнонаціонального розвитку поліетнічних країн; проаналізовано процес концептуалізації понять «етнічність», «етнічна ідентичність», «етнічна інакшість» у західному науковому просторі; з’ясовано смислову наповненість термінів та понять, за допомогою яких розкривалася сутність феномена етнічності та його функціональних аспектів («етнічна ідентичність», «етнічна інакшість»), та адаптовано до вітчизняних дослідницьких традицій; представлено процес структурування дослідницького поля феномена етнічності у його структурно-організаційному та теоретико-методологічному вимірах; визначені типи та форми вияву етнічної ідентичності та перспективи її розвитку; проаналізовано роль конструкту етнічної «інакшості» у міжетнічні взаємодії та її динаміки у соціокультурних контекстах поліетнічних країн; здійснено спробу спроектувати вплив західного етнодискурсу на інтенсифікацію досліджень з етнічної проблематики в українському науковому просторі. У монографії представлені основні напрямки та теми західного наукового дискурсу й вклад дослідників етнічності європейських та північноамериканських країн – активних áкторів етнодискурсу у його розвиток та можливості участі у ньому українських дослідників.

Volodymyr Yevtukh, Maksym Kolesnichenko. The Phenomenon of Ethnicity in Foreign Scientific Discourse: Philosophical Understanding. – Kyiv : Interservice, 2016. – 238 p.

The book deals with the analysis of foreign scientific discourse of the phenomenon of ethnicity in philosophical aspect. Theoretical and methodological basis of the scientific discourse on ethnic issues are substantiated. Three main topics of the discourse presenting such phenomena as ethnic diversification in contemporary world, ethnic identity and ethnic «othering» are defined. The possibilities of philosophical science in disclosing of the essence of ethnic diversification and its consequences for etho-national development of polyethnic countries are illustrated. The institualized essence of terms and notions in the field of ethnicity and its functional aspects adopted to Ukrainian research traditions are defined and analyzed. The process of a conceptualization of notions «ethnicity», «ethnic identity», «ethnic othering» in philosophical paradigm of Western scientific space are analyzed; the process of structuring of research field of the phenomenon of ethnicity in its structural/organizational and theoretical/methodological dimensions are presented; types and forms of manifestation of ethnic identity and its perspectives of a development in the frame of philosophical understanding with accent upon its reconstruction and destruction and social representation are defined; the role of construct of ethnic «othering» in a interethnic communication and its dynamics in socio-cultural contexts of polyethnic countries are analyzed; the influence of Western ethno-discourse upon an intensification of a research in ethnic problematics in Ukrainian scientific space is projecting. Main directions and main topics of Western scientific discourse and contribution of researchers of ethnicity in European and North-American countries into its development.

Феномен етнічності cover-1 c.